Stejlepladsen

 

By & Havn sætter gang i at undersøge jord og undergrund ved Stejlepladsen. Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedr. de miljø- og geotekniske undersøgelser i området.

Fra mandag den 8. april og cirka en uge frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Stejlepladsen ved hjælp af det, der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en bebyggelse på Stejlepladsen. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og det vil under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere om undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 • 1: Hvornår går undersøgelserne i gang? 

  Undersøgelserne finder sted mandag den 8. april 2019 og cirka en uge frem. Fem-seks boringer med et filter, der skal bruges til vandprøver, vil blive stående i jorden til cirka midt maj.

  Undersøgelserne vil foregå på Stejlepladsen og områderne omkring Bådehavnsgade 57 og 59, herunder parkeringsareal og grusareal.

 • 2: Hvilke maskiner kommer til at køre på grunden? 

  De miljø- og geotekniske boringer udføres med en såkaldt unimog samt med en lille bælterig på Bådehavnsgade 59. Foto af unimog kan ses her.
  Unimoggen har traktorhjul, som kan efterlade spor i overfladen af terrænet.

  Køretøjet betjenes af to mand, en boreformand og en boreassistent. Derudover vil der være 1 mand på grunden, som udfører overfladeprøver af jorden. 

 • 3: Hvorfor gennemføres undersøgelserne? 

  Formålet med de geotekniske boringer er at belyse de geologiske forhold i undergrunden med henblik på at vurdere, hvordan bygningers fundament kan placeres og udformes, samt hvordan udgravninger kan udføres.

  Formålet med miljøboringer og miljøundersøgelser er at kende indholdet af forurening på grunden, så det er sikkert for mennesker at bo og opholde sig i den nye bydel.

 • 4: Hvor skal resultaterne af undersøgelserne indgå? 

  Undersøgelserne skal indgå i flere ting.

  Arten og omfanget af forurening på grunden skal kortlægges. Grunden består af opfyld med blandet jord, byggeaffald m.v. og har siden været brugt til forskellige formål, der alle kan have tilført forurening. Når forureningen er kortlagt er det muligt at planlægge og projektere det nye boligområde.

  Samtidig skal undersøgelserne også bruges til at give en økonomisk vurdering af, hvad miljøforanstaltninger i forhold til forurening samlet vil koste for byggeriet inkl. friarealer og evt. bygningsmæssige tiltag for at sikre mennesker og miljø mod forurening.

  Ligeledes skal undersøgelserne bruges som grundlag for den konkurrence omkring udformning af bebyggelsen, der skal gennemføres henover sommeren 2019.

 • 5: Hvordan bliver undersøgelserne udført? 

  Den geotekniske undersøgelse består af en enkelt boring, som udføres til 8 meter under terræn.

  Den miljøtekniske undersøgelse består af 30 miljøboringer, som udføres til ca. 2,5 meter under terræn. Såfremt der konstateres større forurening udføres supplerende boringer for at bestemme udbredelsen.

  Der udtages jordprøver pr. 0,5 meter i de 30 miljøboringer. Jordprøver bliver kemisk analyseret for kulbrinter, PAH og 6 tungmetaller. I 5-6 af boringerne vil der blive etableret et filter med et rør på 63 mm i diameter. De filtersatte boringer afsluttes med en beton mufferør inkl. dæksel. Der udtages en vandprøve fra hver boring. Når undersøgelserne er færdige vil boringerne blive fjernet, hvilket forventes at ske senest i midten af maj.

  Desuden udtages jordprøver fra overfladen, til bestemmelse af overfladisk forurening.

  Jord- og vandprøver analyseres på et analyselaboratorium for forurening og miljøfremmede stoffer.

 • 6: Bliver huller i jorden dækket til igen 

  Hullerne bliver tildækket igen. Evt. forurenet jord vil blive bortskaffet.

 • 7: Vil undersøgelserne påvirke den omkringliggende natur? 

  Arbejdet vil bliver udført så skånsomt som muligt. Unimoggen vil så vidt muligt benytte belagte arealer og eksisterende stier for at komme frem til de udpegede placeringer.

  Såfremt den udpegede placering viser sig at være beplantet, eller at adgangen til placeringer medføre unødige skader på området, vil prøven blive udtaget fra en mere tilgængelig placering.

  Under borearbejdet vil der lokalt være støj og udstødning fra unimoggen. Borearbejdet udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

 • 8: Vil der være nogen fare forbundet med boringerne for forbipasserende, fx forurenet jord eller andet? 

  Der vil ikke være nogen fare forbundet med boringerne eller det øvrige feltarbejde for forbipasserende.

  Der sikres normal fremkommelighed for beboere og besøgende i området under hele borearbejdet.

 • 9: Hvilket firma udfører arbejdet? 

  Alle boringer både geoteknik boringer og miljøboringer samt øvrige feltarbejder udføres af DJ Boringer. Arbejdet er planlagt af Cowi. Vand- og jordprøverne vil blive analyseret hos Højvang Miljølaboratorium.

 • 10: Vil der være skiltning og kontaktmuligheder ved spørgsmål? 

  Ved indgangene til det område, hvor der arbejdes, vil der blive opstillet skilte, som kort beskriver arbejdets baggrund og art. For uddybende spørgsmål til undersøgelserne, skal der ikke rettes henvendelse til de arbejdende i området. I stedet bedes man kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk