Husbåde i Københavns Havn

 


Husbåde kan være med til at skabe liv langs med havnearealerne og er
samtidig en god måde at videreføre og bevare de maritime traditioner i havnen.

By & Havn støtter visionen om flere husbåde i København og arbejder aktivt for at finde og etablere nye pladser i København. Der er en stigende interesse i at bo i husbåde, men det er meget svært at finde nye bolværker til etablering af nye pladser i København, da bolværksejeren skal give deres tilladelse, og de fleste ønsker at bibeholde udsigten til vandet. Københavns havn er stor - og kan og skal rumme mange forskellige aktiviteter. Udover husbåde skal der også være plads til f.eks. havnebade, kajakklubber og lystbåde. København skal også fortsat være en aktiv erhvervshavn, hvor der er plads til både containerterminal, krydstogtsskibe og anden skibstrafik.

Der har i mange år været rift om pladserne langs med Københavns havn, alligevel er det løbende lykkedes at lave nye pladser til husbåde, således at der i dag ligger 60 – 80 husbåde i Københavns havn.

Husbåde skal i dag leve op til samme lovgivning i forhold til miljø og planlægning, som hvis man byggede et hus på land. Det betyder, at langt de fleste kajer i havnen ikke må anvendes til placering af husbåde, fordi området f. eks. kan være udlagt til industri, havnedrift eller andre formål, der ikke kan forenes med beboelse. Kommuneplanen regulerer hvor der kan ligge husbåde og beskriver hvilke steder man principielt set ønsker husbåde. Dog skal man være opmærksom på, at der også kan være en lokalplan på et givent område, der beskriver nogle andre krav til henlæggelse af husbåde og planlægningskrav til husbådene.

Eksisterende husbåde
Husbåde er ikke nogen ny opfindelse, og der har da også ligget husbåde i Københavns havn i rigtigt mange år. Omkring århundredeskiftet opstod et ønske om for det første at sikre nye husbådspladser, men også at bringe orden i de eksisterende husbåde i forhold til miljø, planlægning, godkendelser og kontrakter.
For at gøre det muligt blev det besluttet for en periode at lukke for nye husbåde, mens By & Havn så vidt muligt forsøgte at hjælpe eksisterende både med at opnå alle de nødvendige myndighedsgodkendelser og mere langfristede kontraktforhold. Dette er endnu ikke lykkedes, og problemstillingen bliver ikke mindre af, at kravene til byudvikling af tidligere havneområder ikke altid er forenelige med permanent anløb af husbåde.

Forholdene er imidlertid forskellige fra båd til båd, og det er derfor ikke muligt at give en fast tidsplan for, hvornår husbådene i Københavns Havn er godkendt og kan få en langfristet kontrakt. Arbejdet er dog godt i gang og den første husbådsforening har fået en 20-årig kontrakt og de fleste både i foreningen er godkendt af Søfartsstyrelsen og Københavns Kommune.
Hos ejendomsmæglere, i den Blå Avis, og andre steder, ser man ofte husbåde til salg. En del af disse både ligger i områder, som forventes at kunne godkendes som lovlige husbådsområder, mens andre er placeret uden tilladelse fra By & Havn og ofte også uden vores kendskab. Hvis du er interesseret i at købe en husbåd, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til By & Havn for nærmere oplysninger om den konkrete båd.

Nye husbådepladser
Arbejdet med etablering af nye bådpladser har trukket ud, blandt andet fordi der var været et stort arbejde med at afklare forhold omkring fredning, miljø, planlægning og meget mere. Det er undervejs blevet slået fast, at der kun i beskedent omfang kommer nye husbådspladser. Det skal også ses i lyset af at det ikke er By & Havn der ejer alle bolværkerne i København, og at bolværksejer skal give deres tilladelse til at der må ligge husbåde ved deres bolværk. Bolværksejerne kan være Stat, Københavns Kommune, og private bolværksejer.

Det første sted, hvor det lykkedes at gennemføre et projekt, er ved Sluseholmen, hvor By & Havn råder over i alt 10 husbådspladser. Alle pladserne er udlejet, og Husbådelauget Sluseholmen står selv for administration og udlejning af pladserne.

By & Havn mener, at områder til husbåde skal indrettes, så de bidrager med liv og historie til kajarealerne. Derfor vil selskabet satse på et blandet miljø med ombyggede både, nybyggede både og lystbåde, når vi udvikler nye husbådsområder.