Husbåde ved Sluseholmen

 

Ved Sluseholmens Nordkaj langs Ben Webstersvej er der gjort plads til nye pladser til husbåde.

I forbindelsen med udviklingen af Sluseholmen blev der reserveret plads til husbåde. Pladserne blev udbudt første gang medio 2010 og efter lang tids udviklingsarbejde, er pladserne klar til at blive taget i brug.

Omfang og størrelse
Projektet omfatter i alt 10 pladser beliggende i et blandet miljø med Koralbadet og pladser til lystbåde. Placeringerne er principielle, og i forbindelse med fordeling af pladserne, vil der kunne være mindre justeringer af husbådenes placering, mens fordelingen af pladser ved de fire holme ligger fast. Husbådene kan frit placeres enten med stævn eller agter mod træbryggen.

Arkitektur
Det er aftalt mellem By & Havn og Grundejerforeningen Sluseholmen, at dette område er forbeholdt husbåde, som oprindeligt er bygget til sejlads.

Der er ikke lavet nogen egentlig designmanual. I stedet er der fundet en række referencer til vellykkede ombygninger, som kan fungere som inspiration og rettesnor i forbindelse med ombygningerne. Formålet er at opbygge et husbådsmiljø baseret på traditionelle skibsformer kreativt ombygget til boliger. Der er en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra By & Havn, Københavns Kommune og Grundejerforeningen Sluseholmen, som bedømmer hver enkelt båd og sikrer god arkitektur og god sammenhæng med byggeriet på land.

Husbådelauget Sluseholmen er stiftet, og driften og koordinering af anlægsarbejde varetages af husbådelauget. Det er samtidig også Husbådelauget Sluseholmen, som sikrer, at der opnås enighed med Grundejerforeningen Sluseholmen omkring de enkelte bådes udformning.

Parkering, renovation, forsyning med varme, vand, el, kloak mm.
Der er givet dispensation fra lokalplanen, således at man ikke behøver at etablere særskilte parkeringspladser til brug for husbåde. Der kan i stedet parkeres langs vejene eller eventuelt indgås aftale med ejerforeningerne om leje af en parkeringsplads i kælderen under et af byggerierne.

Der er aktuelle forhandlinger mellem myndighederne, Grundejerforeningen Sluseholmen og husbådlauget om hvordan dagsrenovation skal håndteres. Der er givet dispensation så husbådene ikke skal tilsluttes det offentlige fjernvarmenet. I stedet kan husbådene opvarmes med olie, gas e.lign. Dette afklares individuelt for hver enkelt husbåd og behandles af Københavns Kommune i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling.

Adgang til vand, el og kloak vil blive ført frem til kajkant hvor der er placeret en række brønde der giver adgang til at servicere og tilslutte sig systemet. Herfra føres forsyningsledning under træbryggen og ud til husbåden.

Fortøjning, adgang til husbådene mm.
Husbådene kan ikke fortøjes direkte til træbryggen, da bryggen ikke er dimensioneret til denne belastning. I stedet fortøjes til ankerkæder forbundet til en solid bundanker. Adgang til husbådene sker fra træbryggen via trapper, ramper e. lign.

Grundejerforening
Husbådene indgår som en del af Grundejerforeningen Sluseholmen gennem Husbådelauget, som organiser alle husbådene. Husbådelauget bidrager således til grundejerforeningens drift på samme vilkår som boligerne på land.

Økonomi
Lejen er fastsat ved, at en ejendomsmægler har sammenlignet med tilsvarende beliggende boliger på land og andres udlejning til husbåde. På den baggrund blev den månedlige lejebetaling for husbådspladsen fastsat til 3.200 kr. opgjort i 2010-priser. Dertil kommer bidrag til Husbådelaugets drift på ca. 300 kr. pr. mdr. inkl. moms.

I forbindelse med indgåelse af kontrakt med Husbådelauget betaler bådejeren et indskud på 250.000 kr. Dette indskud dækker etablering af fælles anlæg, forsyningsledninger, ramning af pæle samt betaling for forudbetalt leje, depositum m.v. Beløbet forfalder til betaling, når Husbådelauget er stiftet og der er indgået aftale om leje af bådplads.

Indskuddet indgår i Husbådelaugets formue og udbetales ved overdragelse af pladsen. Indskuddet forrentes ikke.