Lokalplaner

 

Kommunen udarbejder lokalplaner forud for større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Dette gælder naturligvis også i Ørestad.

Lokalplaner fastlægger de fremtidige fysiske forhold i et bestemt område. Lokalplanen fastlægger f.eks. hvad området kan anvendes til, hvor og hvordan der skal bygges og hvordan områdets ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplaner udarbejdes på initiativ af kommunen eller grundejerne, inden for de rammer for arealernes anvendelse m.v., der er fastlagt i kommuneplanen. 

Offentlig debat
Et lokalplanforslag udsendes i offentlig debat i 2 måneder. Kommunen giver alle borgere mulighed for at se lokalplanforslaget, så de kan komme med ideer, forslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

Der udsendes en pjece om forslaget til berørte beboere, foreninger m.fl. Alle med et lokalt tilhørsforhold kan herefter henvende sig til Kommunen, hvis de ønsker at blive holdt orienteret om lokalplanforslag inden for et bestemt område. I København henvender man sig til Center for Bydesign (under Teknik og Miljøforvaltningen).

Her finder du links til samtlige lokalplaner i Ørestad som PDF filer fra Københavns Kommunes hjemmeside:

Ørestad Fælled Kvarteret nord for Vejlands Allé er endnu ikke lokalplanlagt.