Ørestad Fælled Kvarter

 

Ørestad Fælled Kvarter er det sidste bykvarter i Ørestad. Kvarteret vil blive hjem for mere end 5000 Københavnere og udvikles som et bæredygtigt byområde. Projektområdet ligger ud for Sundby Metrostation og ved siden af den fredede del af Amager Fælled.

Masterplan med plads til boliger og natur
I oktober kunne By & Havn offentliggøre Team Vandkunstens projekt som vinder af masterplankonkurrencen for Ørestad Fælled Kvarter. Masterplanen optegner rammerne for, hvordan kvarteret skal udvikles. De enkelte bygningers arkitektur kommer først til sidenhen.

Konkurrenceopgaven bestod overordnet set i at udarbejde en boligby, der forholder sig bevidst til Ørestads grønne omgivelser med potentiale for et bæredygtigt hverdagsliv. Den vindende masterplan foreslår i hovedtræk at: 

  • Den vestligste del af projektområdet friholdes for byggeri og den eksisterende natur bevares. 
  • Kvarteret opdeles i fire mindre områder, der adskilles af brede landskabskiler, der trækkes ind i området fra Amager Fælled. 
  • Bebyggelserne underopdeles i karréer, der har en direkte kontakt med det omgivende landskab
  • De enkelte bebyggelser er bundet op på et fintmasket og sammenhængende grønt stisystem
  • Området fredeliggøres mest muligt for biltrafik ved at placere den primære bygade i den østlige del og placere parkering i tre p-huse langs Ørestads Boulevard.

Frem til foråret 2017 kvalificeres masterplanforslaget i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune.


Omfanget af byudviklingen
Projektområdet, hvor By & Havn skal udvikle Ørestad Fælled Kvarter, er 19 ha. Det svarer til ca. 6% af Amager Fælleds 318 ha eller 0,5% af Naturpark Amager, der strækker sig over 3.500 ha. Med den valgte masterplan fra Team Vandkunsten bygges der ikke i den vestlige del af projektområdet og i realiteten vil byudviklingen derfor foregå på et areal mindre end de udlagt 19 ha. Det nye bykvarter bygges på ikke-fredet jord. 


Bæredygtigt byområde
Ørestad Fælled Kvarter kommer primært til at bestå af boliger, og vil blive hjem for ca. 5.000-5.300 beboere.

Kvarteret vil blive udviklet som et bæredygtigt byområde, og blive bæredygtighedscertificeret efter DGNB-standarden. Det er en ambitiøs og helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der omfatter både sociale, miljømæssige, økonomiske, tekniske og procesmæssige aspekter. Her belønnes altså f.eks. tiltag for at skabe de gode byrum, den gode klimatilpasning og den gode proces frem til slutresultatet. DGNB-certificeringen er bl.a. benyttet i Nordhavn. By & Havn vil ligeledes stille krav til bygherre om, at enkeltbyggerierne bæredygtighedscertificeres. 

I øjeblikket arbejder By & Havn med naturforbedrende tiltag på Amager Fælled. Arbejdet udføres som et led i Københavns Kommunes "Udviklingsplan for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad". Hør mere om arbejdet i videoen nedenfor eller læs om det i dette nyhedsbrev. 

Fastlæggelse af det bebyggede areal
Ørestadsarealet er aflangt med en længde på ca. 5,5 km og en bredde på 600 m. Oprindeligt havde Ørestad denne udstrækning i hele bydelens længde. Dvs. arealet syd for det nuværende Ørestad Nord ink. Grønjordssøen indgik i det areal, der potentielt kunne bebygges.

Den del af Amager Fælled, som var omfattet af Ørestadsarealet, var 86 Ha svarende til 860.000 m2. I forbindelse med forhandlinger med Ørestadsrådet* om bl.a. Amager Fælledens natur, blev man enig om at friholde de mest værdifulde vådområder – herunder Grønjordsøen – fra bebyggelse.

Man enedes desuden med Ørestadsrådet om den nuværende byggezone på blot 18.7 Ha., hvilket er 22% af det oprindeligt tiltænkte byggefelt på Amager Fælled. Samtidig blev parterne enige om placeringen af byggefeltet – i hjørnet af Vejlands Allé og Ørestads Boulevard.

Endelig blev det slået fast, at Ørestad Fælled Kvarter skulle udvikles sidst af de fire Ørestadskvarterer; først blev Ørestad Nord udviklet, derefter Ørestad City, så Ørestad syd og endelig Ørestad Fælled Kvarter.

Rækkefølgen skyldes ønsket om at beskytte Amager Fælleds naturværdier – herunder de to padder; spidssnudet frø og stor vandsalamander. Begge arter lever både i og uden for det kommende bebyggede område. I henhold til EU's habitatdirektiv bilag 4 er By & Havn forpligtet til at lave en plan for, hvordan bestanden bevares. Dette gøres primært ved at forbedre paddernes ynglemuligheder uden for byggeområdet. Når dette er sket, nedlægges de ynglesteder, der ligger inden for masterplanområdet (hvor der skal bygges). Planerne er koordineret med den kommende udviklingsplan for Amager Fælled, som Københavns Kommune er ved at færdiggøre.

Naturpark Amager
Amager Fælled – eksl. By & Havns arealer beliggende omkring selve byggefeltet - er en del af Naturpark Amager, der er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, By & Havn og de tre kommuner København, Tårnby og Dragør.

Parterne indgik i 2014 en partnerskabsaftale om en fælles udvikling af det sammenhængende naturområde, der er tre gange større end Dyrehaven og strækker sig fra Islands Brygge Metrostation i nord, til Dragør havn i syd. I 2015 blev Naturpark Amager certificeret som en naturpark i Friluftsrådets mærkningsordning. Et af de væsentligste formål med samarbejdet er at synliggøre områdets naturkvaliteter og tiltrække flere besøgende til naturparken. De nylige tilsagn om fondsbevillinger på 60 millioner DKK betyder, at realiseringen af en række projekter kan iværksættes allerede i 2016.

Ørestadsrådet

Ørestadsrådet blev i henhold til Loven om Ørestad nedsat i 1993 under Miljøministeriet med det formål at rådgive i naturfredningsmæssige og arkitektoniske spørgsmål.

 

Rådet bestod af tre arkitektfaglige personer og en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) samt en fra Friluftsrådet.

Hent helhedsplanen for Ørestad

Helhedsplanen for Ørestad, udgivet af Ørestadsselskabet i juni 1995, skulle sikre, at bydelen blev en grøn bydel bygget op om vand og natur. Planen blev udarbejdet af det finske vinderhold (ARKKI) i tæt samarbejde med Ørestadsrådet, som både Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet var medlemmer af. Hent Helhedsplanen - klik på billedet.