Ørestad Fælled Kvarter

 

OBS! Det er besluttet fra politisk hold at undersøge andre muligheder for placering af kvarteret. Vi afventer derfor resultatet af denne proces.

Kvarter med plads til boliger og natur
Ørestad Fælled Kvarter er det sidste bykvarter i Ørestad og ligger pt. ud for Sundby Metrostation og ved siden af den fredede del af Amager Fælled.

I oktober kunne By & Havn offentliggøre, hvordan Ørestad Fælled Kvarter kommer til at se ud i fremtiden, da Team Vandkunsten blev udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om at tegne kvarteret i hovedtræk. 

Ørestad Fælled Kvarter kommer primært til at bestå af boliger og vil blive hjem for ca. 5.000 beboere. Sammen med boligerne kommer der også daginstitutioner, et supermarked og tre p-huse. Kvarteret udvikles som et bæredygtigt byområde i samspil med naturen. 

Den vestlige del af Ørestad Fælled Kvarter friholdes for byggeri og naturen bevares som den er i dag. Amager Fælleds natur trækkes også ind mellem boligerne som landskabskiler og opdeler derved kvarteret i fire mindre boligområder, hvor alle boligerne får direkte kontakt med det omgivende landskab. Boligerne vil blive bygget i karrér, som det kendes fra det øvrige København, og bygningerne vil have facader i naturlige materialer som tegl, sten, træ og kalkbaseret puds i farver hentet fra den omkringliggende natur.

Hør udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn, fortælle om Ørestad Fælled Kvarters karakteristika på TV2 Lorry.

Ørestad Fælled Kvarter holdes mest muligt fri for biler. Den største gade kommer til at ligge tæt på Ørestads Boulevard, og de tre p-huse opføres ud til boulevarden. Kvarteret forbindes af et grusbelagt stisystem og gader, der skiller sig ud ved at være særligt grønne med træer buske og bede. 

Frem til foråret 2017 kvalificeres masterplanforslaget i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune.


Arkitekttegningerne viser, hvordan den vestlige del af projektområdet friholdes for byggeri og naturen trækkes ind mellem boligerne som landskabskiler.

6 % af Amager Fælled
Projektområdet, hvor By & Havn skal udvikle Ørestad Fælled Kvarter, er 19 ha. Det svarer til ca. 6% af Amager Fælleds 318 ha eller 0,5% af Naturpark Amager, der strækker sig over 3.500 ha. I praksis bliver der dog bygget på et areal, der er mindre end de udlagte 19 ha, da den vestlige del af projektområdet friholdes for byggeri, og landskabet flettes ind mellem boligerne. Størstedelen af Amager Fælled er fredet, og bliver ikke berørt af det nye bykvarter, der bygges på ikke-fredet jord.


Bæredygtigt byområde
Ørestad Fælled Kvarter udvikles som et bæredygtigt byområde, og vil blive bæredygtighedscertificeret efter den såkaldte DGNB-standard. Det er en ambitiøs, international og helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, der omfatter både sociale, miljømæssige, økonomiske, tekniske og procesmæssige kvaliteter. Her belønnes f.eks. tiltag der skaber en god klimatilpasning, gode byrum, og en god proces frem til slutresultatet. For at skabe så bæredygtigt et byområde som muligt kræver By & Havn, at der bygges bæredygtige boliger i Ørestad Fælled Kvarter. DGNB-certificeringen har By & Havn tidligere benyttet i Nordhavn. 

Historien om projektområdet
Ser man tilbage i tiden har projektområdet for Ørestad Fælled Kvarter og dets omgivelser haft en lang, varieret historie, og f.eks. både været udlagt til losseplads og benyttet til artilleri. Det har efterladt mange spor i landskabet, og i dag finder man stadig granater i jorden fra de forrige århundreder. 

Se de historiske billeder og læs mere om historikken her.

I 2001 blev projektområdet ryddet for beplantning på nær store træer, der blev gravet drængrøfter og store dele blev ammunitionsryddet

Fastlæggelse af det bebyggede areal
Ørestad Fælled Kvarter er i dag 18,7 ha stort, men oprindeligt var kvarteret planlagt til at være 86 ha stort og strække sig i et bælte fra Islands Brygge station i Ørestad Nord hen over Grønjordssøen og til Bella kvarter. 

I forbindelse med planlægningen af Ørestad blev det såkaldte Ørestadsråd nedsat til at rådgive i spørgsmål om arkitektur og naturfredning. Rådet bestod af en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, én fra Friluftsrådet og tre arkitektfaglige personer. 

Gennem forhandlinger med Ørestadsrådet, hvor man bl.a. diskuterede Amager Fælleds natur, blev man enige om ikke at bygge på de mest værdifulde vådområder – herunder Grønjordssøen. Man blev også enige om den nuværende placering af Ørestad Fælled Kvarter og størrelsen på kvarteret med de 18,7 ha. 

Derfor ligger Ørestad Fælled Kvarter på hjørnet af Vejlands Allé og Ørestads Boulevard, og Sundby metrostation er placeret, så den bedst betjener det nye kvarter med kollektiv trafik. 

Tiltag for frøer og Salamandre 
Da Ørestad blev planlagt, blev det slået fast, at Ørestad Fælled Kvarter skulle udvikles som det sidste af de fire Ørestadskvarterer; først blev Ørestad Nord udviklet, derefter Ørestad City, så Ørestad Syd og endelig Ørestad Fælled Kvarter. 

Rækkefølgen skyldes ønsket om at beskytte Amager Fælleds naturværdier – herunder de to internationalt beskyttede arter spidssnuddet frø og stor vandsalamander. Begge arter lever både i og uden for Ørestad Fælled Kvarter. I henhold til EU’s habitatdirektiv paragraf fire er By & Havn forpligtet til at lave en plan for, hvordan bestanden bevares. Dette gøres primært ved at forbedre paddernes yngleområder udenfor projektområdet. Herefter kan ynglestederne indenfor projektområdet nedlægges på de områder, hvor der skal bygges. Planen er koordineret med Københavns Kommunes udviklingsplan for Amager Fælled og det nordlige naturområde i Ørestad. 

Lær mere om frøernes og salamandrenes nye vandhuller i denne video:

Bemærk at det fortælles i videoen, at Parkbrugerrådet har godkendt udviklingsplanen. Dette er desværre en fejl, da Parkbrugerrådet har været med til at kvalificere udviklingsplanen. 

Naturpark Amager
Ørestad Fælled Kvarter ligger ved siden af Naturpark Amager. Den 3500 ha store naturpark er tre gange større end Dyrehaven og består af den fredede del af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand. Naturpark Amager har bl.a. mere end 450 plantearter, store arealer med strandengsnatur og vådområder med mange træk- og ynglefugle. Læs mere om Naturpark Amagers mange muligheder her.

Naturpark Amager er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, By & Havn og de tre kommuner København, Tårnby og Dragør. Parterne indgik i 2014 en partnerskabsaftale om en fælles udvikling af det sammenhængende naturområde. I 2015 blev Naturpark Amager certificeret som en naturpark i Friluftsrådets mærkningsordning. Et af de væsentligste formål med samarbejdet er at synliggøre området naturkvaliteter og tiltrække flere besøgende til naturparken. 

Københavns Kommunes faktanotat om Ørestad Fælled Kvarter

Københavns Kommune har udgivet et faktanotat, der svarer på en række spørgsmål om Ørestad Fælled Kvarter. 

Notat fra Orbicon om rydning i forbindelse med VVM undersøgelse

By & Havns rådgiver Orbicon har udarbejdet et notat om den metode, der er brugt til at tynde ud i beplantningen på projektområdet. 

Notat om jordprøver

Rådgivende Ingeniørfirma Jord & Miljø har udarbejdet et notat om hvordan man tager jordprøver.

Ørestadsrådet

Ørestadsrådet blev i henhold til Loven om Ørestad nedsat i 1993 under Miljøministeriet med det formål at rådgive i naturfredningsmæssige og arkitektoniske spørgsmål.

 

Rådet bestod af tre arkitektfaglige personer og en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) samt en fra Friluftsrådet.

Hent helhedsplanen for Ørestad

Helhedsplanen for Ørestad, udgivet af Ørestadsselskabet i juni 1995, skulle sikre, at bydelen blev en grøn bydel bygget op om vand og natur. Planen blev udarbejdet af det finske vinderhold (ARKKI) i tæt samarbejde med Ørestadsrådet, som både Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet var medlemmer af. 

Hent Helhedsplanen - klik på billedet.