Asger Jorns Allé - den aktive hovedgade

 

Visionen for Asger Jorns Allé er at skabe et aktivt byrum med aktiviteter og faciliteter for de mange. I udviklingen af Asger Jorns Allé er det afgørende at vægte balancen mellem den organiserede foreningsaktivitet og den spontane, uformelle brug af faciliteterne. Byrummet skal fungere som en del af beboernes hverdagsliv samtidig med, at faciliteterne skal tiltrække besøgende udefra.

TRANSFORM og By & Havns mål med konceptforslaget til Asger Jorns Allé har været at skabe et byrum, der appellerer til både kvarterets egne børn, unge, voksne og ældre, men også til besøgende udefra, der bliver tiltrukket af gadens særlige aktivitets profil og nærheden til Naturpark Amager. 

Gaden bliver en ny rekreativ destination, hvor blandingen af lokalt liv og besøgende udefra tilsammen vil skabe en levende bydel.

Desuden er det en målsætning, at det samlede byrum i Asger Jorns Allé skal være attraktivt og oplevelsesrigt – uanset om faciliteterne er i brug eller ej.

UDVIKLINGSPROCES

For at kvalificere visionen gennemførte By & Havn i 2015 en særlig udviklingsproces i samarbejde med TRANSFORM og Bascon.

Ambitionen for processen var at inddrage borgere, organisationer og eksperter mest muligt via samtaler, workshops og en åben kommunikationsplatform.

BYLIV = HVERDAGSLIV + AKTIVITETSLIV

Asger Jorns Allé skal både danne ramme om en bred række af aktivitetsmuligheder og samtidig danne ramme om beboernes hverdagsliv.

Strækningen er derfor udarbejdet sådan, at de aktive byrum også skal fungere som gode hverdagsrum – med handel, ophold etc. Flere faciliteter er designet så de understøtter denne dobbelte funktion.

ORGANISERINGSPRINCIP – VARIATION OG SAMMENHÆNG

Asger Jorns Allé skal som aktiv hovedgade kunne flere ting på samme tid: Relationen til de aktive facader, den gennemgående og fortløbende forbindelse fra metro til fælled (’løberen’’), de aktivitetsfordrende byrumselementer (’specials’) og et markant grønt træk, der skaber grønne byrum og godt mikroklima. Hvert lag har egne funktioner, krav og egenarter.

Strategien for indretningen af de forskellige byrum er at ’trykke’ de forskellige lag sammen og lade dem blandes og påvirke hinanden. Dog er ’løberen’ primært orienteret i forhold til bebyggelsens stueetager, og beplantninger skærmer mod vejen og vinden.

Som helhed vil man opleve både sammenhæng og variation i forløbet. ’Løberen’, bebyggelsen, det grønne og inventaret skaber sammenhæng fra metro til fælled. Aktiviteterne og faciliteterne skaber dynamik og variation.

læs mere om emnet

Forside


Området - lokalplanen - grundsalget


Nye byrum i Ørestad Syd


Asger Jorns Allé - Den aktive hovedgade


Aktivitet og hverdagsliv - Faciliteter


PLUG N PLAY - Det midlertidige idrætsanlæg


OBS! Alle visualiseringer på disse sider er skitser til brug for det videre arbejde. Visualiseringerne afspejler ikke nødvendigvis det færdige projekt.  

Forslag til indretning af gaden

På baggrund af vinderforslaget for byudviklingsprojektet i Ørestad Syd gennemførte By & Havn i 2015 en brugerinvolverende proces for udvikling og kvalificering af Asger Jorns Allé. 


Under processen foretog By & Havn, TRANSFORM og Bascon løbende en gradvis præcisering af hvilke funktioner Asger Jorns Allé skal have og hvordan den skal indrettes.


Forslaget illustrerer, hvordan pladserne med deres faciliteter kan indrettes. 


Projektet vil blive tilpasset i forhold til den kommende bebyggelse i takt med, at byggerierne udvikles. 


Konceptforslaget skal således opfattes som en arkitektonisk vision med forslag til funktioner, der vil blive bearbejdet løbende, indtil det realiseres.